font color :
font size : 60% 70% 80% 90%

โครงการเอาชนะยาเสพติดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมที่ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

โครงการเอาชนะยาเสพติดด้วยเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมที่ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

 

๑. หลักการและเหตุผล ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจากความคิดที่เบี่ยงเบนของคน อันมีมูลเหตุจากความโลภ ความไม่รู้จักพอ ความไม่คำนึงถึงศีลธรรมอันดีฯลฯ ทำให้คนส่วนหนึ่งตกเป็นเหยื่อของคนอีกส่วนหนึ่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแสงสว่างที่ชี้นำหนทางให้ผู้คนในสังคมได้รู้จักคิด รู้จักความพอดี พอควร มีเหตุผล ไม่เอารัดเอาเปรียบกันดำรงชีวิตด้วยความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สังคมเช่นนี้ จึงเป็นสังคมที่ผู้คนอยู่เย็นเป็นสุข และไม่เพียงแต่จะสามารถเอาชนะยาเสพติดได้เท่านั้น หากยังสามารถเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเหตุแห่งความโลภ ความไม่รู้จักพอของคน

๒. วัตถุประสงค์
๒ .๑ เพื่อนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นหลักชัยในการเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนในหมู่บ้าน / ชุมชนที่เข้าร่วม
๒.๒ เพื่อเป็นพลังหนึ่งที่จะขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในสังคมอย่างกว้างขวางเป็นทิศทางหลักของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

๓. เป้าหมาย กำหนดพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน จังหวัดละ ๘๐ หมู่บ้าน / ชุมชน และ กทม. ๘๐ ชุมชน รวมประมาณ ๖,๐๘๐ หมู่บ้าน / ชุมชนทั่วประเทศ

๔. แนวทางการดำเนินงาน
๔.๑ การคัดเลือกหมู่บ้าน / ชุมชนเข้าร่วมโครงการ ใช้หลักการสมัครใจเป็นหลัก โดย ใช้กลไกในพื้นที่ ได้แก่ หน่วยงานและภาคีในจังหวัด เช่น ศตส.จ. / สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค / กอ.รมน. / องค์กรประชาชนต้านยาเสพติด / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เป็นกลไกในการคัดเลือกหมู่บ้าน / ชุมชนเข้าร่วม โดยยึดถือหมู่บ้าน / ชุมชนที่ค่อนข้างมีความพร้อมและมีความเข้มแข็งจากกระบวนการทำงานในช่วงที่ผ่านมา เป็นหมู่บ้านในลำดับแรก ที่จะคัดเลือก ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกหมู่บ้าน / ชุมชนควรใช้การหารือร่วมกันใช้ความเห็นพ้องกันของหน่วยที่เข้าร่วมในการพิจารณาคัดเลือก โดยให้ ฝ่ายอำนวยการ ศตส.จ.เป็นผู้ประสานงาน เมื่อสามารถคัดเลือกได้แล้ว ให้มีกระบวนการสร้างการยอมรับจากหมู่บ้าน / ชุมชนดังกล่าวที่จะเข้าร่วมโครงการนี้
๔.๒ การสร้างความพร้อมสำหรับการขับเคลื่อนโครงการ โดยมีดังนี้
๔.๒.๑ คัดเลือกวิทยากรกระบวนการ เสริมสร้างความคิด เศรษฐกิจพอเพียงเอาชนะ ยาเสพติดในระดับจังหวัด โดยให้จังหวัดและหน่วยงานในข้อ ๔.๑ ร่วมกัน คัดเลือกวิทยากรกระบวนการประมาณ ๓-๕ คน / จังหวัด หรือตามที่เห็นเหมาะสม โดยยึดความสมัครใจเป็นหลัก วิทยากรฯ มีหน้าที่สร้างความคิด กระตุ้นจิตสำนึก และให้ความรู้ ความเข้าใจในการเอาชนะยาเสพติดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ศตส.จ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมความพร้อมจัดระบบงาน จัดทำคำสั่งรองรับ ฯลฯ การปฏิบัติงานของวิทยากรฯตามเหมาะสม
๔.๒.๒ อบรมวิทยากรกระบวนการที่ได้รับการคัดเลือกตาม
๔.๒.๑
๔.๓ การพัฒนาผู้นำชุมชนให้เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานในระดับหมู่บ้าน / ชุมชน โดย
๔.๓.๑ ให้วิทยากรกระบวนการตามข้อ ๔.๒ จัดอบรม สัมมนาในหลักสูตร ผู้นำชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ให้กับแกนนำหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ หมู่บ้านละ ๕-๘ คนตามความเหมาะสม โดยแกนนำชุมชนดังกล่าว ประกอบด้วย ผู้นำส่วนท้องถิ่น ผู้นำธรรมชาติ ฯลฯ
๔.๓.๒ แกนนำหมู่บ้าน / ชุมชน ร่วมกับ วิทยากรกระบวนการ และ ฯลฯ เป็นแกนนำสำคัญในการขับเคลื่อนงานในหมู่บ้าน / ชุมชน
๔.๔ การขับเคลื่อนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนในหมู่บ้าน / ชุมชนที่เข้าร่วม ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่แท้จริงของโครงการในการปรับฐานความคิดของชุมชน โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ๖ กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ ดังนี้
๔.๔.๑ กิจกรรมสร้างความเห็นพ้องต้องกัน เป็นเจตนารมณ์ร่วมกันของคนในหมู่บ้าน / ชุมชนที่จะดำเนินการเศรษฐกิจพอเพียง เอาชนะยาเสพติด โดยการจัดประชุมประชาคม สร้างความเห็นพ้อง สร้างความตระหนักในเศรษฐกิจพอเพียง ปลุกความคิดความอยู่รอดของสังคมและประเทศชาติ ฯลฯ จนประชาคมในหมู่บ้าน / ชุมชนเห็นพ้องร่วมกัน ประกาศเป็นเจตนารมณ์ ของหมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะดำเนินต่อไป
๔.๔.๒ กิจกรรมขับเคลื่อนกิจกรรมด้านยาเสพติดในหมู่บ้าน / ชุมชน ภายใต้แนวความคิดสันติ ให้อภัยทางสังคม กับผู้มีหรือเคยมีพฤติการณ์ด้านยาเสพติดด้วยความหลงผิด เพื่อให้เลิกพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้บรรยากาศการให้กำลังใจของคนในหมู่บ้าน / ชุมชน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูบุคคลดังกล่าว ให้สามารถคืนสู่สังคมได้อย่างเป็นปกติ และจัดระบบเฝ้าระวังในหมู่บ้าน / ชุมชน
๔.๔.๓ กิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน / ชุมชน โดยเสริมสร้างแนวความคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับคนในหมู่บ้าน / ชุมชน การรวมกลุ่มเพื่อดำเนินการเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งกลุ่มเศรษฐกิจ กลุ่มการผลิต กลุ่มพึ่งตนเองในด้านต่างๆ กลุ่มทางด้านวัฒนธรรม ฯลฯ ให้มีลักษณะหลากหลายในหมู่บ้าน / ชุมชน และปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม อย่างน้อย หมู่บ้าน / ชุมชนละ ๕ กลุ่มกิจกรรม
๔.๔.๔ กิจกรรมเสริมสร้างความดี และฟื้นฟูทุนทางสังคมแห่งการเอื้ออาทร และสมานฉันท์ในหมู่บ้าน / ชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่คนในหมู่บ้าน / ชุมชนคิดค้นขึ้น เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ที่ประกอบด้วย ความสมานฉันท์ ความเอื้ออาทร การร่วมแรงร่วมใจ การยกย่องความดี ฯลฯ เช่น การช่วยเหลือผู้ยากไร้ การเชิดชูผู้ทำความดี การให้กำลังใจต่อผู้หลงผิดต่างๆ การฟื้นฟูกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ฯลฯ โดยให้มีกระบวนการดำเนินงานทุกเดือน ให้เป็นกระแสของชุมชน
๔.๔.๕ กิจกรรมการจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความจงรักภักดี การร่วมแรงร่วมใจ การพึ่งตนเองของชุมชน และเป็นศูนย์รวมของหมู่บ้าน / ชุมชนอย่างแท้จริง โดยให้มีการจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินกับทุกหมู่บ้าน / ชุมชนที่เข้าร่วม และยังไม่ได้รับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามกระบวนการที่กำหนดไว้เดิม
๔.๔.๖ กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกันในหมู่บ้าน / ชุมชนที่เข้าร่วม โดยให้ทุกหมู่บ้าน / ชุมชนที่เข้าร่วมได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยน ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างทัศนคติ ความรับรู้มากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปปรับใช้ในหมู่บ้าน / ชุมชนของตน
๔.๕ กิจกรรมประชาสัมพันธ์วงกว้าง สร้างกระแสทางสังคม เพื่อสนับสนุนกระแสเศรษฐกิจพอเพียง เอาชนะยาเสพติดในสังคมให้กว้างยิ่งขึ้น โดยจัดพื้นที่สื่อ ทั้งส่วนกลางและพื้นที่ ในช่องทางต่างๆ เช่น วิทยุ / วิทยุชุมชน โทรศัพท์ หนังสือพิมพ์ สื่อเผยแพร่ ฯลฯ อย่างมีแผน
๔.๖ กิจกรรมการสร้างกระแสเชิงรุกทั่วประเทศ และการพัฒนางานคุณภาพ โดย
๔.๖.๑ การประกาศโครงการเอาชนะยาเสพติด ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ ควรจะเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกต่อกลุ่มประชาชนในระดับพื้นฐาน และเป็นการสนับสนุนการปรับฐานความคิดของคนในสังคมที่เป็นคนส่วนใหญ่ของ ประเทศ ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ นโยบายหลักของรัฐบาล จึงเห็นสมควรเรียนเชิญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการเปิดโครงการ พร้อมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ทำเนียบรัฐบาล และมีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศ ประมาณปลายเดือน ก.พ. – ต้น เดือน มี.ค. นี้ (อาจเปิดให้หมู่บ้าน/ชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโดยสมัครมาที่ ศตส.จ. แต่ละจังหวัดในขั้นต้นและดำเนินการคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง)
๔.๖.๒ การพัฒนางานเชิงคุณภาพ เป็นพื้นฐานสำคัญในการขยายงานต่อไป จึงเห็นสมควรให้ทุกจังหวัด กำหนดเป้าหมายเพิ่มเติม ดังนี้
๔. ๖.๒.๑ ทุกจังหวัดกำหนด ๑ หมู่บ้าน/ชุมชน และกทม. กำหนด ๕ ชุมชน รวมเป็น ๘๐ หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นศูนย์เรียนรู้ หมู่บ้านเอาชนะยาเสพติด ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๖.๒.๒ ทุกจังหวัดกำหนด ๑ อปท. และคัดเลือกเทศบาล ๕ แห่ง เป็น ๘๐ แห่ง ภายใต้กิจกรรม อปท. ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน เป็น อปท.เน้นหนักที่ดำเนินการเบ็ดเสร็จ

๕. ระยะเวลาดำเนินการ
๕.๑ เริ่มต้นกุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
๕.๒ สิ้นสุดธันวาคม ๒๕๕๐

๖. งบประมาณดำเนินการ ประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑ สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน / ชุมชนที่เข้าร่วมอย่างมีผลสำเร็จและอย่างยั่งยืน
๗.๒ สามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้บริบทของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน / ชุมชน
๗.๓ สามารถเป็นส่วนหนึ่ง สนับสนุนบรรยากาศของประเทศให้เป็นไปตามกระแสและ ทิศทางการสร้างสมานฉันท์ การฟื้นฟูคุณธรรม แนวทางสันติ

๘. การติดตามประเมินผล
๘.๑ ให้สถาบันทางวิชาการ ประเมินผล ๒ ระยะ ในช่วงของการดำเนินงาน
๘.๒ ให้หมู่บ้าน / ชุมชนประเมินตนเองทุก ๓ เดือน

Online forum users

ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 บุคคลทั่วไป 0 สมาชิก